کلی تو یوتیوب گشتم اینارو پیدا کنم، خودش 20 دقیقه بود،1 ساعت طول کشید از روش بزنم

اینم قبل از عمل!